פתח נגישות
סגור נגישותהגדול כתבהקטן כתבנגטיב
 • הרשמה

 • *הכנס מיועד לקהל יעד בלבד
  אישור הרשמה סופי מותנה באישור המארגנים אשר יישלח בהמשך למייל

  * - כוכבית הינה שדה חובה
 • פרטים אישיים

 • טלפונים

 • האם ברצונך לקבל מידע על כנסים אחרים?
 • האם ברצונך לקבל חומרים שיווקים מנותני החסות באירוע? * נדרש
 •  
  *הנך רשאי להסיר את הסכמתך לקבל חומרים שיווקים בכל עת.

  *מערכת TheMarker/ קבוצת הארץ לא תישא בכל אחריות שהיא ישירה או עקיפה, למודעות ו/או פרסומים מטעמן של חברות אחרות המשתתפות בוועידה ו/או נותנות את חסותן לה, לרבות לתוכנם, לנכונותם או למשלוחם של פרסומים כאמור.
  המידע שנרשם על ידך למעט פרטי התשלום ישמר במאגר המידע של TheMarker/ קבוצת הארץ ונתוני החסות בוועידה ולא יימסר לצדדים שלישיים, מובהר כי מסירת המידע הנ"ל אינה חובה.

רישום לאירועים